Poslání

Posláním Domova pro seniory je poskytování ubytování, stravy, zdravotně-ošetřovatelské péče a zprostředkování zdravotních a sociálních služeb seniorům, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují přiměřenou podporu nebo pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Domov usiluje o zajištění aktivního a důstojného života při respektování individuálních potřeb každého klienta, který nemůže trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí. Dále mu poskytnout, v rámci možností, důstojnou náhradu za běžné domácí prostředí a podporovat jej ve snaze co nejvíce se přiblížit běžnému způsobu života a zachovat si kontakt s rodinou a okolím.

Cílem poskytované sociální služby je:

 • klient, který je spokojený v těchto oblastech:
  • ubytování
  • stravování
  • poskytování sociálně aktivizačních činností dle individuálních potřeb
 • klient, který má vytvořené příjemné prostředí
 • klient, kterému je sociální služba poskytována dle jeho individuálních, osobních přání a poskytuje mu podporu při jejich realizaci
 • udržet co nejdéle a co možná nejvyšší dosaženou úroveň kvality života klientů
 • přispět smysluplnému využití volného času, podporovat zájmy, seberealizaci a aktivity klientů (výtvarné, hudební, kulturně - vzdělávací, duchovní ….)
 • klient, který v zařízení za podpory poskytované služby důstojně prožije a dožije svoje stáří, a kterému poskytované sociální služby uchovají co nejdéle schopnosti a dovednosti, zejména ve vztahu ke své soběstačnosti a aktivitě

Cílová skupina

Domov pro seniory je určen pro muže a ženy ve věku 55 let a více, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a nejsou nadále schopni žít samostatně v domácím prostředí ani s pomocí rodiny nebo terénních sociálních služeb. Kapacita Domova je 37 klientů. 

 • senioři ve věkové skupině 55 let a výše
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s tělesným postižením

V souladu s § 91 zákona 108/2006 Sb. O sociálních službách zařízení může odmítnout se zájemcem uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb, pokud:

 • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá
  • zájemce nespadá do cílové skupiny
  • zájemce požaduje služby, na které zařízení nemá registraci
  • zájemce opakovaně ohrožuje sebe a své okolí, narušuje kolektivní soužití, porušuje práva ostatních klientů
 • zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou zájemce žádá
 • zdravotní stav zájemce, který žádá o poskytnutí sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby (tyto zdravotní stavy stanovuje prováděcí právní předpis).
  • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
  • osobám, které nejsou schopny pobytu z důvodu akutní infekční nemoci
  • pokud zdravotní stav neodpovídá námi poskytované službě (posouzení žádosti lékařem)

Zásady poskytované služby

Respektování potřeb klientů

 • Všichni naší zaměstnanci respektují základní lidská práva našich klientů, jejich osobní svobodu a soukromí.

Respekt a ochrana práv

 • mlčenlivost - se svěřenými osobními informacemi zacházíme jako s důvěrnými
 • informované rozhodování - snažíme se poskytnout našemu klientovi co nejvíce informací před důležitými rozhodnutími klienta ohledně poskytovaných služeb 
 • nestrannost - k našim klientům přistupujeme nestranně a rovnoprávně
 • ochrana práv - chráníme klienty před předsudky a negativním hodnocení, vytváříme podmínky pro naplňování práv našich klientů
 • individuální přístup - pomoc a podpora je poskytována na základě individuálních potřeb klienta 
 • komplexnost - zohledňujeme celkovou situaci klienta služby při řešení jeho problémů
 • flexibilita - služba se pružně přizpůsobuje potřebám našich klientů

Partnerství

 • Do realizace poskytování a hodnocení služby zapojujeme nejen klienty a poskytovatele, ale usilujeme o zapojení dalších osob vně služby.

Řádný průběh sociální služby

 • Zařízení má písemně zpracovány metodické pokyny, vnitřní pravidla a pracovní postupy, které zaručují řádný průběh poskytování sociální služby a podle kterých naši pracovníci postupují.

Odbornost

 • Zaměstnáváme kvalifikovaný personál, který si doplňuje poznatky na odborných kurzech a seminářích, jejichž účelem je zkvalitňování poskytované péče.

Dle zákona 108/2006 Sb. O sociálních službách poskytujeme tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí