Smysluplné využití volného času je velmi důležitá součást naší služby. Při plánování volnočasových aktivit v Domově pro seniory se snažíme vycházet z individuálních potřeb našich uživatelů. Usilujeme o co nejdelší zachování soběstačnosti, podporujeme zájmy a záliby našich uživatelů. Sám uživatel se rozhoduje, které činnosti se zúčastní. Pokud uživatel nemá o činnosti zájem, není do nich nucen. Uživatel má možnost výběru z níže uvedených aktivit:

Rehabilitační cvičení

Skrze vhodné, pravidelné a pečlivě provedené pohybové cvičení se snažíme napomáhat k zlepšení kondice jedince, napomoci k pozitivní změně postoje k sobě samému. Cvičení probíhá individuálně nebo ve skupince. Rehabilitační cvičení je zaměřeno na udržení a zlepšení fyzické kondice uživatelů. Při cvičení je využíváno různého náčiní (např. rehabilitační míček, hůlka,…). Velmi důležitou součástí cvičení je nácvik chůze (mobilita uživatelů), nácvik používání kompenzačních pomůcek (např. invalidní vozík) a nácvik běžných denních činností.

Terapeutická dílna

Terapeutická dílna probíhá nepravidelně, zpravidla 1x týdně. V dílně uživatelé vyrábí různé dekorační předměty, tvoří z papíru, textilu, přírodního materiálu, atd. Společně zde připravují vánoční, velikonoční a sezonní výzdobu, která slouží k výzdobě domova.

Pobyt venku, procházky po domově

Dle přání uživatele a aktuálního počasí podporujeme pobyt venku. Uživateli, který nemůže na vycházky sám, zajišťujeme doprovod. Velmi vítáme doprovod rodiny při procházce po Domově i venku.

Návštěvy se zvířaty

V Domově chováme několik druhů drobného zvířectva, např. okrasné ptactvo, rybičky. Uživatelé se mohou zapojit do krmení a čištění klecí, akvária, atd. Rodina uživatele může přivézt na návštěvu i svého domácího mazlíčka (např. psa,…) pokud zajistí bezpečnost při pohybu se zvířetem po Domově (náhubek, vodítko,…) a pokud to nevadí spolubydlícímu uživatele, který přijímá tuto návštěvu. Případně je možné využít jiných prostor než pokoj uživatele.

Bazální stimulace

Cílem bazální stimulace je podpora uživatele se změnami v oblasti vnímání, hybnosti a komunikace. Jedná se o cílenou stimulaci smyslových orgánů, čímž se přispívá k aktivování mozkové činnosti.

Odpolední skupinky

Pravidelné setkávání uživatelů s pracovnicí, která má pro uživatele předem připravený program, který se skládá z:

  • Tréninku paměti - Cvičení funkce mozku, zapamatování si, vzpomínání, rozhodování se, hodnocení, poznávání, procvičování smyslů, atd.
  • Reminiscenční terapie - Při práci s uživateli využíváme vliv vzpomínek a jejich vybavování prostřednictvím nejrůznějších podnětů (fotografie, knihy, filmy). Vzpomínáme na dřívější zvyklosti, zážitky a příběhy z osobního života našich uživatelů.
  • Společné čtení knih a časopisů - Čteme knihy na pokračování dle požadavků uživatelů. Uživatelé mají možnost zapůjčit si knihy a tisk na pokoj.
  • Společenské a zábavné programy - V pořádání společenských programů jsou zohledněny zájmy obyvatel Domova a podle nich, ale také podle zdravotního stavu obyvatel organizujeme např. rukodělné činnosti, soutěžní hry, oslavy, besedy, zábavné programy, návštěvy plesů a akcí pořádaných jinými organizacemi.
  • Muzikoterapie - Posloucháme hudbu, společně zpíváme a hrajeme na hudební nástroje. Využíváme hry na tělo, poznáváme zvuky, ruchy, melodie. Posloucháme CD.
  • Filmy na přání - Sledujeme filmy pro pamětníky, české komedie, detektivky, filmy napínavé i dokumentární. Vždy vycházíme ze zájmu uživatelů.

Knihovna

Naši uživatelé mohou využít knihovničku Domova. V případě zájmu mohou využívat místní knihovnu, která je přístupná každou středu od 17:00 - 18:00.

Pošta a tisk

Česká pošta dojíždí do Domova každý pracovní den. Uživatelé, kteří projeví zájem, zajistíme předplatné požadovaného tisku.

Zprostředkované služby

zajišťujeme uživateli služby nad rámec základní úhrady za sjednanou úplatu:

  • pedikúra
  • kadeřnice